Finansininkas (buhalteris) (galimybė rinktis darbo krūvį nuo 0,5 iki 1,25 etato)

  • 619 - 672 EUR prieš mokesčius Priklauso nuo patirties
  • Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: 1. Tvarko Centro buhalterinę apskaitą: 1.1. Sudaro ir nustatytu laiku pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaracijas apie išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį (įskaitant projektinę veiklą); 1.2. Registruoja gautus apskaitos dokumentus, tvarko jų registrus, atlieka buhalterinę apskaitą; 1.3. Tvarko atsiskaitymų pagal paslaugų sutartis apskaitą, atlieka išmokų biudžetinėje banko sąskaitoje apskaitą, tvarko jų registrus; 1.4. Tvarko atsiskaitymų su tiekėjais ir atskaitingais asmenimis apskaitą ir tvarko jų registrus; 1.5. Tvarko tarnybinių automobilių kuro apskaitą; 1.6. Tikrina reprezentacinių išlaidų sąmatas, tvarko jų apskaitą ir kontroliuoja jų naudojimą; 1.7. Vykdo einamąją finansų kontrolę pagal funkcijas priklausančiose buhalterinės apskaitos srityse; 1.8. Tvarko atsargų apskaitą, dalyvauja nurašymo ir nuvertėjimo dokumentų rengime, parengia atsargų inventorizacijos aprašus-sutikrinimo žiniaraščius; 1.9. Bendradarbiauja su materialiai atsakingais asmenimis; 1.10. Rengia darbuotojams pažymas apie draudžiamąsias pajamas, reikalingas valstybinio socialinio draudimo pensijai gauti, pažymas apie darbo užmokestį ir kitas pajamas; 1.11. Tvarko gautinų sumų ir mokėtinų sumų už ilgalaikį turtą ir atsargas apskaitą ir registrus; 1.12. Rengia mokėjimo nurodymus elektroninėje bankininkystės sistemoje bei VBAMS sistemoje; 1.13. Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (IS FVA) registruoja buhalterinės apskaitos operacijas bei formuoja atskaitas. 2. Teikia informaciją VĮ Turto bankui per Valstybės turto informacinę paieškos sistemą (VTIPS); 3. Reikalauja iš Centro darbuotojų raštiškų ir (ar) žodinių paaiškinimų, kopijų dokumentų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti, tikrinti visus dokumentus, susijusius su prisiimamais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais. 4. Tvarko priskirtas bylas ir nustatyta tvarka perduoda saugoti; 5. Teikia apskaitos duomenis Centro vyresniajam patarėjui; 6. Teikia pasiūlymus planuojant biudžetinius asignavimus; 7. Teikia pasiūlymus finansinių išteklių naudojimo ir ūkinės - finansinės veiklos klausimais; 8. Mažos vertės viešuosiuose pirkimuose atlieka iniciatoriaus funkcijas; 9. Nuolat peržiūri ir susipažįsta su naujais teisės aktais ir (ar) jų pakeitimais, susijusiais su priskirtos atsakomybės sritimi, jais vadovaujasi; 10. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų; 11. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus, Centro direktoriaus pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.
  • • Galimybė dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu; • Galimybė lanksčiai pasirinkti darbo pradžios laiką; • Darbo Vieta – Vilniaus centre (A. Goštauto g. 12).
  • Galimybė lanksčiai pasirinkti darbo pradžios laiką intervale nuo 7 iki 9 val (antradieniais nuo 7 iki 8:15) - Pilnas etatas, 0.90 / 0.80 / 0.75 / 0.50 etato
  • Vilnius
SKELBIMAS NEAKTYVUS

REIKALAVIMAI

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 2. Mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, Microsoft Office programiniu paketu; 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą ir buhalterinę apskaitą, raštvedybos taisykles. Darbo užmokestis už 0,5 etato: neturintiems darbo patirties finansų srityje - 619 eur prieš mokesčius, turintiems bent 1 metų patirtį finansų srityje – 672 eur prieš mokesčius. Galimybė rinktis darbo krūvį nuo 0,5 iki 1,25 etato (tokiu atveju atlyginimas didėja proporcingai darbo krūviui). Daugiau informacijos ir dokumentų pateikimas: https://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Apie_mus/Karjera/2021/Skelbimas%20Finansininkas_2021-11-17.pdf arba https://portalas.vtd.lt/lt/finansininkas-buhalteris-galimybe-rinktis-darbo-kruvi-nuo-05-iki-125-etato-322;751070.html

APIE KOMPANIJĄ

KAS MES? *Savarankiška valstybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo administravimo įgaliojimus. *Veiklos pradžia – 1995 m. sausio 24 d. *Steigėjas – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. KĄ MES VEIKIAME? *Vertiname užsienyje įgytą vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą. *Informuojame apie aukštojo mokslo studijas Lietuvoje bei užsienyje. *Skatiname aukštąsias mokyklas gerinti studijų kokybę. *Rengiame su mokslu ir studijomis susijusių teisės aktų projektus. https://www.skvc.lt/default/lt/apie-mus/karjera

Finansininkas (buhalteris) (galimybė rinktis darbo krūvį nuo 0,5 iki 1,25 etato), Studijų kokybės vertinimo centras

Kiti aktualūs darbo pasiūlymai

Kandidatuok greitai ir lengvai
Personalo skyrius
Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos vos keliais paspaudimais!

SKELBIMAS NEAKTYVUS